18 junio 2009

parashah: ALIOT SHLAJ LEJÁ, TRANSLITERACIÓN FONÉTICA DEL HEBREO

ALIOT SHLAJ LEJÁ, TRANSLITERACIÓN FONÉTICA DEL HEBREO
de José ROmero - Thursday, 18 de June de 2009, 20:55
 

Tomado de www.tanajtransliterado.tk

Si un webmaster lee este mensaje, por favor difundir sobre este proyecto "Tana''j Transliterado Online".

Bemidvar 13

1 VAIDABER HASHEM EL-MOSHEH LEMOR

2 SH'LAJ-L'JA ANASHIM V'IATURU ET-ERETZ K'NA'AN ASHER-ANI NOTEN LIVNEI ISRAEL ISH EJAD ISH EJAD L'MATEH AVOTAV TISHLAJU KOL NAS'I VAHEM

3 VAISHLAJ OTAM MOSHEH MIMIDBAR PARAN AL-PI HASHEM KULAM ANASHIM RASHEI V'NEI-ISRAEL HEMAH

4 V'ELEH SH'MOTAM L'MATEH R'UVEN SHA'MUA BEN-ZAKUR

5 L'MATEH SHIMON SHAFAT BEN-JORI

6 L'MATEH I'HUDAH KALEV BEN-I'FUNEH

7 L'MATEH IS'AS'JAR IGAL BEN-IOSEF

8 L'MATEH EFRAIM HOSHE'A BIN- NUN

9 L'MATEH VINIAMIN PALTI BEN-RAFU

10 L'MATEH Z'VULUN GADIEL BEN-SODI

11 L'MATEH IOSEF L'MATEH M'NASHEH GADI BEN-SUSI

12 L'MATEH DAN AMIEL BEN-G'MALI

13 L'MATEH ASHER S'TUR BEN-MIJAEL

14 L'MATEH NAFTALI NAJBI BEN-VOFSI

15 L'MATEH GAD G'UEL BEN-MAJI

16 ELEH SH'MOT HA'ANASHIM ASHER-SHALAJ MOSHEH LATUR ET-HA'ARETZ VAIQRA MOSHEH L'HOSHE'A BIN- NUN I'HOSHUA

17 VAISHLAJ OTAM MOSHEH LATUR ET-ERETZ K'NA'AN VAIOMER ALEHEM ALU ZEH BANEGEV VA'ALITEM ET-HAHAR

18 UR'ITEM ET-HA'ARETZ MAH-HIV V'ET-HA'AM HA'IOSHEV ALEIHA HEJAZAQ HU HA'RAFEH HA'MAT HU IM-RAV

19 UMAH HA'ARETZ ASHER-HU IOSHEV BAH HA'TOVAH HIV IM-RA'AH UMAH HE'ARIM ASHER-HU IOSHEV BAHENAH HA'B'MAJANIM IM B'MIVTZARIM

20 UMAH HA'ARETZ HA'SH'MENAH HIV IM-RAZAH HA'IESH-BAH ETZ IM-AIN V'HITJAZAQTEM UL'QAJTEM MIP'RI HA'ARETZ V'HAIAMIM I'MEI BIKUREI ANAVIM

21 VAIA'ALU VAIATURU ET-HA'ARETZ MIMIDBAR-TZIN AD-R'JOV L'VO JAMAT

22 VAIA'ALU VANEGEV VAIAVO AD-JEVRON V'SHAM AJIMAN SHESHAI V'TALMAI I'LIDEI HA'ANAQ V'JEVRON SHEVA SHANIM NIVN'TAH LIFNEI TZOAN MITZRAIM

23 VAIAVOU AD-NAJAL ESHKOL VAIJR'TU MISHAM Z'MORAH V'ESHKOL ANAVIM EJAD VAIS'AUHU VAMOT BISHNAIM UMIN-HARIMONIM UMIN- HA'T'ENIM

24 LAMAQOM HA'HU QARA NAJAL ESHKOL AL ODOT HA'ESHKOL ASHER-KARTU MISHAM B'NEI ISRAEL

25 VAIASHUVU MITUR HA'ARETZ MIQETZ ARBAIM IOM

26 VAIEL'JU VAIAVOU EL-MOSHEH V'EL-AHARON V'EL-KAL-ADAT B'NEI-ISRAEL EL-MIDBAR PARAN QADESHAH VAIASHIVU OTAM DAVAR V'ET-KAL-HA'EDAH VAIARUM ET-P'RI HA'ARETZ

27 VAISAP'RU-LO VAIOMRU BANU EL-HA'ARETZ ASHER SH'LAJTANU V'GAM ZAVAT JALAV UD'VASH HIV V'ZEH-PIRIAH

28 EFES KI-AZ HA'AM HA'IOSHEV BA'ARETZ V'HE'ARIM B'TZUROT G'DOLOT M'OD V'GAM-I'LIDEI HA'ANAQ RAINU SHAM

29 AMALEQ IOSHEV B'ERETZ HA'NEGEV V'HAJITI V'HAIVUSI V'HA'EMORI IOSHEV BAHAR V'HAK'NA'ANI IOSHEV AL-HAIAM V'AL IAD HA'IARDEN

30 VAIAHAS KALEV ET-HA'AM EL-MOSHEH VAIOMER ALOH NA'ALEH V'IARASHNU OTAH KI-IAJOL NUJAL LAH

31 V'HA'ANASHIM ASHER-ALU IMO AMRU LO NUJAL LA'ALOT EL-HA'AM KI-JAZAQ HU MIMENU

32 VAIOTZIU DIBAT HA'ARETZ ASHER TARU OTAH EL-B'NEI ISRAEL LEMOR HA'ARETZ ASHER AVARNU VAH LATUR OTAH ERETZ OJELET IOSH'VEHA HIV V'JOL-HA'AM ASHER-RAINU V'TOJAH ANSHEI MIDOT

33 V'SHAM RAINU ET-HAN'FILIM B'NEI ANAQ MIN-HAN'FILIM VAN'HI V'EINENU KAJAGAVIM V'JEN HA'INU B'EINEHEM


Bemidvar 14

1 VATIS'A KOL-HA'EDAH VAIT'NU ET-QOLAM VAIVKU HA'AM BALAILAH HA'HU

2 VAILONU AL-MOSHEH V'AL-AHARON KOL B'NEI ISRAEL VAIOMRU ALEHEM KOL-HA'EDAH LU-MATNU B'ERETZ MITZRAIM O BAMIDBAR HA'ZEH LU-MATNU

3 V'LAMAH HASHEM MEVI OTANU EL-HA'ARETZ HA'ZOT LINPOL BAJEREV NASHENU V'TAPENU IHIU LAVAZ HA'LO TOV LANU SHUV MITZRAIMAH

4 VAIOMRU ISH EL-AJIV NIT'NAH ROSH V'NASHUVAH MITZRAIMAH

5 VAIPOL MOSHEH V'AHARON AL-P'NEHEM LIFNEI KOL-Q'HAL ADAT B'NEI ISRAEL

6 VIHOSHUA BIN-NUN V'JALEV BEN-I'FUNEH MIN-HATARIM ET-HA'ARETZ QARU BIGDEHEM

7 VAIOMRU EL-KAL-ADAT B'NEI- ISRAEL LEMOR HA'ARETZ ASHER AVARNU VAH LATUR OTAH TOVAH HA'ARETZ M'OD M'OD

8 IM-JAFETZ BANU HASHEM V'HEVI OTANU EL- HA'ARETZ HA'ZOT UN'TANAH LANU ERETZ ASHER-HIV ZAVAT JALAV UD'VASH 9 AJ BAIHVH AL-TIMRODU V'ATEM AL-TIRU ET-AM HA'ARETZ KI LAJMENU HEM SAR TZILAM ME'ALEHEM VAIHVH ITANU AL-TIRAUM

10 VAIOMRU KOL-HA'EDAH LIRGOM OTAM BA'AVANIM UJ'VOD HASHEM NIRAH B'OHEL MOED EL-KAL-B'NEI ISRAEL {F}

11 VAIOMER HASHEM EL-MOSHEH AD-ANAH I'NA'ATZUNI HA'AM HA'ZEH V'AD-ANAH LO-IA'AMINU VI B'JOL HA'OTOT ASHER AS'ITI B'QIRBO

12 AKENU VADEVER V'ORISHENU V'E'ES'EH OT'JA L'GOI- GADOL V'ATZUM MIMENU

13 VAIOMER MOSHEH EL-HASHEM V'SHAMU MITZRAIM KI-HE'ELITA V'JOJAJA ET-HA'AM HA'ZEH MIQIRBO

14 V'AMRU EL-IOSHEV HA'ARETZ HA'ZOT SHAMU KI-ATAH HASHEM B'QEREV HA'AM HA'ZEH ASHER-AIN B'AIN NIRAH ATAH HASHEM VA'ANANJA OMED ALEHEM UV'AMUD ANAN ATAH HOLEJ LIFNEHEM IOMAM UV'AMUD ESH LAILAH

15 V'HEMATAH ET-HA'AM HA'ZEH K'ISH EJAD V'AMRU HA'GOIM ASHER-SHAMU ET-SHIMAJA LEMOR

16 MIBILTI I'JOLET HASHEM L'HAVI ET- HA'AM HA'ZEH EL-HA'ARETZ ASHER-NISHBA LAHEM VAISHJATEM BAMIDBAR

17 V'ATAH IGDAL-NA KOAJ HASHEM KA'ASHER DIBARTA LEMOR

18 HASHEM EREJ APAIM V'RAV-JESED NOS'E AVON VAFASHA V'NAQEH LO I'NAQEH POQED AVON AVOT AL-BANIM AL-SHILESHIM V'AL-RIBEIM

19 S'LAJ-NA LA'AVON HA'AM HA'ZEH K'GODEL JASDEJA V'JA'ASHER NAS'ATAH LA'AM HA'ZEH MIMITZRAIM V'AD-HENAH

20 VAIOMER HASHEM SALAJTI KIDVAREJA

21 V'ULAM JAI-ANI V'IMALE J'VOD-HASHEM ET-KAL-HA'ARETZ

22 KI JOL-HA'ANASHIM HA'ROIM ET-K'VODI V'ET-OTOTAI ASHER-AS'ITI V'MITZRAIM UVAMIDBAR VAINASU OTI ZEH ES'ER P'AMIM V'LO SHAMU B'QOLI

23 IM-IRU ET-HA'ARETZ ASHER NISHBATI LA'AVOTAM V'JOL-M'NA'ATZAI LO IRUHA

24 V'AVDI JALEV EQEV HA'ITAH RUAJ AJERET IMO VAIMALE AJARAI VAHAVIOTIV EL-HA'ARETZ ASHER-BA SHA'MAH V'ZARO IORISHENAH

25 V'HA'AMALEQI V'HAK'NA'ANI IOSHEV BAEMEQ MAJAR P'NU US'U LAJEM HA'MIDBAR DEREJ IAM-SUF {F}

26 VAIDABER HASHEM EL-MOSHEH V'EL-AHARON LEMOR

27 AD-MATAI LAEDAH HA'RA'AH HA'ZOT ASHER HEMAH MALINIM ALAI ET-T'LUNOT B'NEI ISRAEL ASHER HEMAH MALINIM ALAI SHAMATI

28 EMOR ALEHEM JAI-ANI N'UM- HASHEM IM-LO KA'ASHER DIBARTEM B'AZNAI KEN E'ES'EH LAJEM 29 BAMIDBAR HA'ZEH IP'LU FIGREJEM V'JOL-P'QUDEJEM L'JOL- MISPARJEM MIBEN ES'RIM SHANAH VAMALAH ASHER HA'LINOTEM ALAI 30 IM-ATEM TAVOU EL-HA'ARETZ ASHER NAS'ATI ET-IADI L'SHAKEN ETJEM BAH KI IM-KALEV BEN-I'FUNEH VIHOSHUA BIN-NUN

31 V'TAP'JEM ASHER AMARTEM LAVAZ IHIEH V'HEVEITI OTAM V'IADU ET-HA'ARETZ ASHER M'ASTEM BAH

32 UFIGREJEM ATEM IP'LU BAMIDBAR HA'ZEH

33 UV'NEJEM IHIU ROIM BAMIDBAR ARBAIM SHANAH V'NAS'U ET-Z'NUTEJEM AD-TOM PIGREJEM BAMIDBAR

34 B'MISPAR HA'IAMIM ASHER-TARTEM ET-HA'ARETZ ARBAIM IOM IOM LASHANAH IOM LASHANAH TIS'U ET-AVONOTEJEM ARBAIM SHANAH VIDATEM ET-T'NUATI

35 ANI HASHEM DIBARTI IM-LO ZOT E'ES'EH L'JOL-HA'EDAH HA'RA'AH HA'ZOT HA'NOADIM ALAI BAMIDBAR HA'ZEH ITAMU V'SHAM IAMUTU 36 V'HA'ANASHIM ASHER-SHALAJ MOSHEH LATUR ET-HA'ARETZ VAIASHUVU VAILONU [VA][IALINU] ALAV ET-KAL-HA'EDAH L'HOTZI DIBAH AL-HA'ARETZ

37 VAIAMUTU HA'ANASHIM MOTZIEI DIBAT-HA'ARETZ RA'AH BAMAGEFAH LIFNEI HASHEM

38 VIHOSHUA BIN-NUN V'JALEV BEN-I'FUNEH JAIU MIN-HA'ANASHIM HA'HEM HA'HOL'JIM LATUR ET-HA'ARETZ

39 VAIDABER MOSHEH ET-HAD'VARIM HA'ELEH EL-KAL-B'NEI ISRAEL VAITAB'LU HA'AM M'OD

40 VAIASHKIMU VABOQER VAIA'ALU EL-ROSH-HAHAR LEMOR HINENU V'ALINU EL- HA'MAQOM ASHER-AMAR HASHEM KI JATANU

41 VAIOMER MOSHEH LAMAH ZEH ATEM OV'RIM ET-PI HASHEM V'HIV LO TITZLAJ

42 AL-TA'ALU KI EIN HASHEM B'QIRB'JEM V'LO TINAGFU LIFNEI OI'VEJEM

43 KI HA'AMALEQI V'HAK'NA'ANI SHAM LIFNEJEM UN'FALTEM BEJAREV KI-AL-KEN SHAVTEM ME'AJAREI HASHEM V'LO-IHIEH HASHEM IMAJEM

44 VAIAPILU LA'ALOT EL-ROSH HA'HAR VA'ARON B'RIT-HASHEM UMOSHEH LO-MASHU MIQEREV HA'MAJANEH

45 VAIERED HA'AMALEQI V'HAK'NA'ANI HA'IOSHEV BAHAR HA'HU VAIAKUM VAIAK'TUM AD-HAJARMAH {f}


Bemidvar 15

1 VAIDABER HASHEM EL-MOSHEH LEMOR

2 DABER EL- B'NEI ISRAEL V'AMARTA ALEHEM KI TAVOU EL-ERETZ MOSH'VOTEJEM ASHER ANI NOTEN LAJEM

3 VA'AS'ITEM ISHEH LAIHVH OLAH O-ZEVAJ L'FALE-NEDER O VINDAVAH O B'MOADEJEM LA'AS'OT REIAJ NIJOAJ LAIHVH MIN-HABAQAR O MIN-HATZON

4 V'HIQRIV HA'MAQRIV QORBANO LAIHVH MINJAH SOLET IS'ARON BALUL BIRVIT HA'HIN SHAMEN

5 V'IAIN LANESEJ R'VIÍT HA'HIN TA'AS'EH AL- HA'OLAH O LAZAVAJ LAKEVES HA'EJAD

6 O LA'AIL TA'AS'EH MINJAH SOLET SH'NEI ES'RONIM B'LULAH VASHEMEN SH'LISHIT HA'HIN

7 V'IAIN LANESEJ SH'LISHIT HA'HIN TAQRIV REIAJ-NIJOAJ LAIHVH

8 V'JI- TA'AS'EH VEN-BAQAR OLAH O-ZAVAJ L'FALE-NEDER O-SH'LAMIM LAIHVH

9 V'HIQRIV AL-BEN-HABAQAR MINJAH SOLET SH'LOSHAH ES'RONIM BALUL BASHEMEN JATZI HA'HIN

10 V'IAIN TAQRIV LANESEJ JATZI HA'HIN ISHEH REIAJ-NIJOAJ LAIHVH

11 KAJAH IE'AS'EH LASHOR HA'EJAD O LA'AIL HA'EJAD O-LAS'EH VAK'VAS'IM O VAIZIM

12 KAMISPAR ASHER TA'AS'U KAJAH TA'AS'U LAEJAD K'MISPARAM

13 KOL- HA'EZRAJ IA'AS'EH-KAJAH ET-ELEH L'HAQRIV ISHEH REIAJ-NIJOAJ LAIHVH

14 V'JI-IAGUR IT'JEM GER O ASHER-B'TOJ'JEM L'DOROTEJEM V'AS'AH ISHEH REIAJ-NIJOAJ LAIHVH KA'ASHER TA'AS'U KEN IA'AS'EH

15 HA'QAHAL JUQAH AJAT LAJEM V'LAGER HA'GAR JUQAT OLAM L'DOROTEJEM KAJEM KAGER IHIEH LIFNEI HASHEM

16 TORAH AJAT UMISHPAT EJAD IHIEH LAJEM V'LAGER HA'GAR IT'JEM {F}

17 VAIDABER HASHEM EL-MOSHEH LEMOR

18 DABER EL-B'NEI ISRAEL V'AMARTA ALEHEM B'VOAJEM EL-HA'ARETZ ASHER ANI MEVI ETJEM SHA'MAH

19 V'HAIAH BA'AJALJEM MILEJEM HA'ARETZ TARIMU T'RUMAH LAIHVH

20 RESHIT ARISOTEJEM JALAH TARIMU T'RUMAH KITRUMAT GOREN KEN TARIMU OTAH

21 MERESHIT ARISOTEJEM TIT'NU LAIHVH T'RUMAH L'DOROTEJEM {s}

22 V'JI TISHGU V'LO TA'AS'U ET KOL-HA'MITZVOT HA'ELEH ASHER-DIBER HASHEM EL-MOSHEH

23 ET KOL-ASHER TZIVAH HASHEM ALEJEM B'IAD-MOSHEH MIN-HAIOM ASHER TZIVAH HASHEM VAHALAH L'DOROTEJEM

24 V'HAIAH IM ME'EINEI HA'EDAH NE'ES'TAH LISHGAGAH V'AS'U JOL-HA'EDAH PAR BEN-BAQAR EJAD L'OLAH L'REIAJ NIJOAJ LAIHVH UMINJATO V'NISKO KAMISHPAT US'IR-IZIM EJAD L'JATAT

25 V'JIPER HA'KOHEN AL-KAL-ADAT B'NEI ISRAEL V'NISLAJ LAHEM KI-SH'GAGAH HIV V'HEM HEVIU ET-QORBANAM ISHEH LAIHVH V'JATATAM LIFNEI HASHEM AL-SHIG'GATAM

26 V'NISLAJ L'JOL-ADAT B'NEI ISRAEL V'LAGER HA'GAR B'TOJAM KI L'JOL-HA'AM BISHGAGAH {s}

27 V'IM-NEFESH AJAT TEJETA VISHGAGAH V'HIQRIVAH EZ BAT-SH'NATAH L'JATAT

28 V'JIPER HA'KOHEN AL-HANEFESH HA'SHOGEGET B'JETAH VISHGAGAH LIFNEI HASHEM L'JAPER ALAV V'NISLAJ LO

29 HA'EZRAJ BIVNEI ISRAEL V'LAGER HA'GAR B'TOJAM TORAH AJAT IHIEH LAJEM LAOS'EH BISHGAGAH

30 V'HANEFESH ASHER-TA'AS'EH B'IAD RAMAH MIN- HA'EZRAJ UMIN-HAGER ET-HASHEM HU M'GADEF V'NIJR'TAH HA'NEFESH HA'HIV MIQEREV AMAH

31 KI D'VAR-HASHEM BAZAH V'ET-MITZVATO HEFAR HIKARET TIKARET HA'NEFESH HA'HIV AVONAH VAH {F}

32 VAIHIU V'NEI-ISRAEL BAMIDBAR VAIMTZ'U ISH M'QOSHESH ETZIM B'IOM HA'SHABAT

33 VAIAQRIVU OTO HA'MOTZ'IM OTO M'QOSHESH ETZIM EL-MOSHEH V'EL-AHARON V'EL KOL-HA'EDAH

34 VAIANIJU OTO BAMISHMAR KI LO FORASH MAH- IE'AS'EH LO {s}

35 VAIOMER HASHEM EL-MOSHEH MOT IUMAT HA'ISH RAGOM OTO VA'AVANIM KOL-HA'EDAH MIJUTZ LAMAJANEH

36 VAIOTZIU OTO KOL-HA'EDAH EL-MIJUTZ LAMAJANEH VAIRG'MU OTO BA'AVANIM VAIAMOT KA'ASHER TZIVAH HASHEM ET-MOSHEH {F}

37 VAIOMER HASHEM EL-MOSHEH LEMOR

38 DABER EL-B'NEI ISRAEL V'AMARTA ALEHEM V'AS'U LAHEM TZITZIT AL-KANFEI VIGDEHEM L'DOROTAM V'NATNU AL-TZITZIT HA'KANAF P'TIL T'JELET 39 V'HAIAH LAJEM L'TZITZIT UR'ITEM OTO UZ'JARTEM ET-KAL-MITZVOT HASHEM VA'AS'ITEM OTAM V'LO-TATURU AJAREI L'VAVJEM V'AJAREI EINEJEM ASHER-ATEM ZONIM AJAREHEM

40 L'MA'AN TIZK'RU VA'AS'ITEM ET-KAL-MITZVOTAI VIHITEM Q'DOSHIM LELOHEJEM

41 ANI HASHEM ELOHEJEM ASHER HOTZETI ETJEM ME'ERETZ MITZRAIM LIHIOT LAJEM LELOHIM ANI HASHEM ELOHEJEM {f}


geovisit();

www.tanajtransliterado.tksetstats

parashah: Re: Como enviar Tzedaka????

Re: Como enviar Tzedaka????
de EduPlanet Rectorate (daniEl I. Ginerman) - Thursday, 18 de June de 2009, 18:59
 cara Leah, javerah, shalom y brajah para tí y los tuyos.
ante todo, agradezco tu inquietud generosa, en nombre de todo el amor que profeso a nuestra labor sagrada. los tiempos críticos sirven, entre otras cosas, para reconocer quiénes realmente nos rodean.
los medios básicos para hacernos llegar tu participación en el sostén de la Comunidad de Torah se hallan detallados en www.todosjuntos.ieshivah.net. si prefieres una opción bancaria, por favor házmelo saber y te enviaré los datos pertinentes.
be'ezrat Hashém, nos encontramos en una hora en www.qik.com/kolisraeltv para elevar todos juntos nuestra plegaria Nishmat Kol Jai.
mis brajót para tí y todos a quienes amas,

daniEl

16 junio 2009

parashah: RABI_43_Shelaj-leja_5769

RABI_43_Shelaj-leja_5769
de Abishai Lamus - Tuesday, 16 de June de 2009, 21:27
 Shalom javerim vejaverot:
 
El boletín JINUJ y RABI de esta semana, tiene como parashah central SHELAJ-LEJA.  Ambos boletínes ,es por la hatzlajah del Rav daniEl Ginerman y su familia, y por la estabilidad de la Comunidad de Torah representada por Eduplanet.
 
Requerimos del apoyo urgente de cada uno de los javerim, tanto de Eduplanet, como de aquellos que reciben este material por correo electrónico, directo desde mi bandeja de correos.  Eduplanet, necesita de su apoyo urgente, para poder mantener este barco a flote y evitar su hundimientos, jas veshalom.  Aquellos javerim de fuera de Venezuela, pueden hacerlo de manera directa, o reúnanse por grupos de trabajo para ver como pueden contribuir.  Desde Venezuela, por favor comuniquémonos, para asi ver que planes de acción podemos trazar.  El Rav daniEl  requiere de nuestro apoyo, y es mucho lo que él ha hecho por cada uno de nosotros y nuestras familias.  Recibimos este boletín gracias a que nos encontramos en Eduplanet en un momento determinado y surgió esta iniciativa.  No dejemos pasar esta oportunidad, recemos juntos todos los jueves el Nishmat kol jai, desde sus grupos de estudio o desde sus hogares.  No dejemos pasar esta oportunidad de formar parte de este gran salto....TODOS POR EDUPLANET!, RESCATEMOS A EDUPLANET!
 
Que esta parasháh sea de bendición para todos.
 
Con muchas brajot, 

Abishai Lamus
Cagua-Venezuela

parashah: BOLETIN_59_Shelaj-leja_5769

BOLETIN_59_Shelaj-leja_5769
de Abishai Lamus - Tuesday, 16 de June de 2009, 21:26
 Shalom javerim vejaverot:
 
El boletín JINUJ y RABI de esta semana, tiene como parashah central SHELAJ-LEJA.  Ambos boletínes ,es por la hatzlajah del Rav daniEl Ginerman y su familia, y por la estabilidad de la Comunidad de Torah representada por Eduplanet.
 
Requerimos del apoyo urgente de cada uno de los javerim, tanto de Eduplanet, como de aquellos que reciben este material por correo electrónico, directo desde mi bandeja de correos.  Eduplanet, necesita de su apoyo urgente, para poder mantener este barco a flote y evitar su hundimientos, jas veshalom.  Aquellos javerim de fuera de Venezuela, pueden hacerlo de manera directa, o reúnanse por grupos de trabajo para ver como pueden contribuir.  Desde Venezuela, por favor comuniquémonos, para asi ver que planes de acción podemos trazar.  El Rav daniEl  requiere de nuestro apoyo, y es mucho lo que él ha hecho por cada uno de nosotros y nuestras familias.  Recibimos este boletín gracias a que nos encontramos en Eduplanet en un momento determinado y surgió esta iniciativa.  No dejemos pasar esta oportunidad, recemos juntos todos los jueves el Nishmat kol jai, desde sus grupos de estudio o desde sus hogares.  No dejemos pasar esta oportunidad de formar parte de este gran salto....TODOS POR EDUPLANET!, RESCATEMOS A EDUPLANET!
 
Que esta parasháh sea de bendición para todos.
 
Con muchas brajot, 

Abishai Lamus
Cagua-Venezuela

15 junio 2009

parashah: TANAJ TRANSLITERADO PARA BENÉ SEFARDIM

TANAJ TRANSLITERADO PARA BENÉ SEFARDIM
de José ROmero - Monday, 15 de June de 2009, 16:18
 

Shalom queridos amigos y amigas de esta preciosa comunidad.

Quiero hacer de su conocimiento sobre el proyecto "Tana''j Transliterado" orientado a la fonética sefardí para hispano hablantes.

La página es www.tanajtransliterado.tk

Si hay un webmaster entre ustedes podría considerar el incluir el link entre sus anuncios o en algún boletín periódico.

Lehitraot.