30 junio 2009

parashah: Ali'ot Juqat-Balaq TRANSLITERADAS

Ali'ot Juqat-Balaq TRANSLITERADAS
de José ROmero - Tuesday, 30 de June de 2009, 19:19
 

Shalom queridos Javerim y respetables Javerot.

Nuevamente les recuerdo que pueden visitar www.tanajtransliterado.tk el contenido está actualizado y cada día el sitio se nutre del Tanaj Transliterado.


Bemidvar 19

1 VAIDABER HASHEM EL-MOSHEH V'EL-AHARON LEMOR 2 ZOT JUQAT HA'TORAH ASHER-TZIVAH HASHEM LEMOR DABER EL-B'NEI ISRAEL V'IQJU ELEJA FARAH ADUMAH T'MIMAH ASHER EIN-BAH MUM ASHER LO-ALAH ALEHA OL

3 UN'TATEM OTAH EL-ELAZAR HA'KOHEN V'HOTZI OTAH EL-MIJUTZ LAMAJANEH V'SHAJAT OTAH L'FANAV

4 V'LAQAJ ELAZAR HA'KOHEN MIDAMAH B'ETZBAO V'HIZAH EL-NOJAJ P'NEI OHEL-MOED MIDAMAH SHEVA P'AMIM

5 V'S'ARAF ET-HAPARAH L'EINAV ET-ORAH V'ET-B'S'ARAH V'ET-DAMAH AL-PIRSHAH IS'ROF

6 V'LAQAJ HA'KOHEN ETZ EREZ V'EZOV USH'NI TOLA'AT V'HISHLIJ EL-TOJ S'REFAT HA'PARAH

7 V'JIBES B'GADAV HA'KOHEN V'RAJATZ B'S'ARO BAMAIM V'AJAR IAVO EL- HA'MAJANEH V'TAME HA'KOHEN AD-HA'AREV

8 V'HAS'OREF OTAH I'JABES B'GADAV BAMAIM V'RAJATZ B'S'ARO BAMAIM V'TAME AD-HA'AREV

9 V'ASAF ISH TAHOR ET EFER HA'PARAH V'HINIAJ MIJUTZ LAMAJANEH B'MAQOM TAHOR V'HAI'TAH LA'ADAT B'NEI- ISRAEL L'MISHMERET L'MEI NIDAH JATAT HIV

10 V'JIBES HA'OSEF ET-EFER HA'PARAH ET-B'GADAV V'TAME AD-HA'AREV V'HAI'TAH LIVNEI ISRAEL V'LAGER HA'GAR B'TOJAM L'JUQAT OLAM

11 HA'NOGE'A B'MET L'JOL-NEFESH ADAM V'TAME SHIVAT IAMIM

12 HU ITJATA-VO BAIOM HA'SH'LISHI UVAIOM HA'SH'VIÍ ITHAR V'IM-LO ITJATA BAIOM HA'SH'LISHI UVAIOM HA'SH'VIÍ LO ITHAR

13 KOL-HANOGE'A B'MET B'NEFESH HA'ADAM ASHER-IAMUT V'LO ITJATA ET-MISHKAN HASHEM TIME V'NIJR'TAH HA'NEFESH HA'HIV MI'IS'RAEL KI MEI NIDAH LO-ZORAQ ALAV TAME IHIEH OD TUMATO VO

14 ZOT HA'TORAH ADAM KI-IAMUT B'OHEL KOL-HABA EL-HAOHEL V'JOL-ASHER BAOHEL ITMA SHIVAT IAMIM

15 V'JOL K'LI FATUAJ ASHER EIN-TZAMID PATIL ALAV TAME HU

16 V'JOL ASHER-IGA AL-P'NEI HA'S'ADEH BAJALAL-JEREV O V'MET O-V'ETZEM ADAM O V'QAVER ITMA SHIVAT IAMIM

17 V'LAQJU LATAME ME'AFAR S'REFAT HA'JATAT V'NATAN ALAV MAIM JAIM EL-KELI

18 V'LAQAJ EZOV V'TAVAL BAMAIM ISH TAHOR V'HIZAH AL-HAOHEL V'AL- KAL-HAKELIM V'AL-HAN'FASHOT ASHER HA'IU-SHAM V'AL-HANOGE'A BAETZEM O VEJALAL O VAMET O VAQAVER

19 V'HIZAH HA'TAHOR AL-HATAME BAIOM HA'SH'LISHI UVAIOM HA'SH'VIÍ V'JIT'O BAIOM HA'SH'VIÍ V'JIBES B'GADAV V'RAJATZ BAMAIM V'TAHER BA'AREV

20 V'ISH ASHER-ITMA V'LO ITJATA V'NIJR'TAH HA'NEFESH HA'HIV MITOJ HA'QAHAL KI ET-MIQDASH HASHEM TIME MEI NIDAH LO-ZORAQ ALAV TAME HU

21 V'HAITAH LAHEM L'JUQAT OLAM UMAZEH MEI-HANIDAH I'JABES B'GADAV V'HANOGE'A B'MEI HA'NIDAH ITMA AD-HA'AREV

22 V'JOL ASHER-IGA-BO HA'TAME ITMA V'HANEFESH HA'NOGA'AT TITMA AD-HA'AREV {f}


 


 

Bemidvar 20

1 VAIAVOU V'NEI-ISRAEL KOL-HA'EDAH MIDBAR-TZIN BAJODESH HA'RISHON VAIESHEV HA'AM B'QADESH VATAMAT SHAM MIRIAM VATIQAVER SHAM

2 V'LO-HAIAH MAIM LAEDAH VAIQAHALU AL- MOSHEH V'AL-AHARON

3 VAIAREV HA'AM IM-MOSHEH VAIOMRU LEMOR V'LU GAVANU BIGVA AJENU LIFNEI HASHEM

4 V'LAMAH HA'VETEM ET-Q'HAL HASHEM EL-HA'MIDBAR HA'ZEH LAMUT SHAM ANAJNU UV'IRENU

5 V'LAMAH HE'ELITUNU MIMITZRAIM L'HAVI OTANU EL-HA'MAQOM HA'RA HA'ZEH LO M'QOM ZERA UT'ENAH V'GEFEN V'RIMON UMAIM AIN LISHTOT

6 VAIAVO MOSHEH V'AHARON MIP'NEI HA'QAHAL EL-PETAJ OHEL MOED VAIP'LU AL-P'NEHEM VAIERA J'VOD-HASHEM ALEHEM {F}

7 VAIDABER HASHEM EL-MOSHEH LEMOR

8 QAJ ET-HA'MATEH V'HAQHEL ET- HA'EDAH ATAH V'AHARON AJIJA V'DIBARTEM EL-HASELA L'EINEHEM V'NATAN MEIMAV V'HOTZETA LAHEM MAIM MIN- HA'SELA V'HISHQITA ET-HA'EDAH V'ET-B'IRAM

9 VAIQAJ MOSHEH ET-HA'MATEH MILIFNEI HASHEM KA'ASHER TZIVAHU

10 VAIAQHILU MOSHEH V'AHARON ET-HAQAHAL EL-P'NEI HA'SALA VAIOMER LAHEM SHIMU-NA HA'MORIM HA'MIN-HASELA HA'ZEH NOTZI LAJEM MAIM

11 VAIAREM MOSHEH ET-IADO VAIAJ ET-HASELA B'MATEHU PA'AMAIM VAIETZ'U MAIM RABIM VATESH'T HA'EDAH UV'IRAM {s}

12 VAIOMER HASHEM EL-MOSHEH V'EL-AHARON IA'AN LO- HE'EMANTEM BI L'HAQDISHENI L'EINEI B'NEI ISRAEL LAJEN LO TAVIU ET-HAQAHAL HA'ZEH EL-HA'ARETZ ASHER-NATATI LAHEM

13 HEMAH MEI M'RIVAH ASHER-RAVU V'NEI-ISRAEL ET-HASHEM VAIQADESH BAM {s}

14 VAISHLAJ MOSHEH MALAJIM MIQADESH EL-MELEJ EDOM KOH AMAR AJIJA ISRAEL ATAH IADATA ET KOL-HAT'LA'AH ASHER M'TZA'ATNU

15 VAIER'DU AVOTENU MITZRAIMAH VANESHEV B'MITZRAIM IAMIM RABIM VAIAREU LANU MITZRAIM V'LA'AVOTENU

16 VANITZAQ EL-HASHEM VAISHMA QOLENU VAISHLAJ MALAJ VAIOTZIENU MIMITZRAIM V'HINEH ANAJNU V'QADESH IR Q'TZEH G'VULEJA

17 NAB'RAH-NA V'ARTZEJA LO NA'AVOR B'S'ADEH UV'JEREM V'LO NISHTEH MEI V'ER DEREJ HA'MELEJ NELEJ LO NITEH IAMIN US'MOVL AD ASHER-NA'AVOR G'VULEJA

18 VAIOMER ELAV EDOM LO TA'AVOR BI PEN-BAJEREV ETZE LIQRATEJA

19 VAIOMRU ELAV B'NEI-ISRAEL BAMSILAH NA'ALEH V'IM-MEIMEJA NISHTEH ANI UMIQNAI V'NATATI MIJRAM RAQ EIN-DAVAR B'RAGLAI E'EVORAH

20 VAIOMER LO TA'AVOR VAIETZE EDOM LIQRATO B'AM KAVED UV'IAD JAZAQAH

21 VAIMAEN EDOM N'TON ET-ISRAEL AVOR BIGVULO VAIET ISRAEL ME'ALAV {F}

22 VAISU MIQADESH VAIAVOU V'NEI-ISRAEL KOL-HA'EDAH HOR HA'HAR

23 VAIOMER HASHEM EL-MOSHEH V'EL-AHARON B'HOR HA'HAR AL-G'VUL ERETZ-EDOM LEMOR

24 IE'ASEF AHARON EL-AMAV KI LO IAVO EL-HA'ARETZ ASHER NATATI LIVNEI ISRAEL AL ASHER-M'RITEM ET-PI L'MEI M'RIVAH

25 QAJ ET-AHARON V'ET-ELAZAR B'NO V'HA'AL OTAM HOR HA'HAR

26 V'HAFSHET ET-AHARON ET-B'GADAV V'HILBASHTAM ET-ELAZAR B'NO V'AHARON IE'ASEF UMET SHAM

27 VAIA'AS MOSHEH KA'ASHER TZIVAH HASHEM VAIA'ALU EL-HOR HA'HAR L'EINEI KOL-HA'EDAH

28 VAIAFSHET MOSHEH ET-AHARON ET-B'GADAV VAIALBESH OTAM ET-ELAZAR B'NO VAIAMAT AHARON SHAM B'ROSH HA'HAR VAIERED MOSHEH V'ELAZAR MIN-HAHAR

29 VAIRU KOL-HA'EDAH KI GAVA AHARON VAIVKU ET-AHARON SH'LOSHIM IOM KOL BEIT ISRAEL {s}


 

var yviContents='http://geocities.yahoo.com/themis/as.php?cc=es&s=382026083&l=NE&b=1&t=1246381997';yviR='es';yfiEA(0);

Bemidvar 21

1 VAISHMA HA'K'NA'ANI MELEJ-ARAD IOSHEV HA'NEGEV KI BA ISRAEL DEREJ HA'ATARIM VAILAJEM B'ISRAEL VAISHB MIMENU SHEVI

2 VAIDAR ISRAEL NEDER LAIHVH VAIOMAR IM-NATON TITEN ET-HA'AM HA'ZEH B'IADI V'HAJARAMTI ET-AREHEM

3 VAISHMA HASHEM B'QOL ISRAEL VAITEN ET-HAK'NA'ANI VAIAJAREM ETHEM V'ET-AREHEM VAIQRA SHEM-HA'MAQOM JAR'MAH {F}

4 VAISU MEHOR HA'HAR DEREJ IAM-SUF LISVOV ET-ERETZ EDOM VATIQTZAR NEFESH-HA'AM BADAREJ

5 VAIDABER HA'AM BELOHIM UV'MOSHEH LAMAH HE'ELITUNU MIMITZRAIM LAMUT BAMIDBAR KI EIN LEJEM V'EIN MAIM V'NAFSHENU QATZAH BALEJEM HA'Q'LOQEL

6 VAISHALAJ HASHEM BA'AM ET HA'N'JASHIM HA'S'RAFIM VAINASH'JU ET-HA'AM VAIAMAT AM-RAV MI'IS'RAEL

7 VAIAVO HA'AM EL-MOSHEH VAIOMRU JATANU KI-DIBARNU VAIHVH VAVAJ HITPALEL EL-HASHEM V'IASER ME'ALENU ET-HANAJASH VAITPALEL MOSHEH B'AD HA'AM 8 VAIOMER HASHEM EL-MOSHEH AS'EH L'JA S'ARAF V'S'IM OTO AL-NES V'HAIAH KOL-HANASHUJ V'RA'AH OTO VAJAI

9 VAIA'AS MOSHEH N'JASH N'JOSHET VAIS'IMEHU AL-HANES V'HAIAH IM-NASHAJ HA'NAJASH ET-ISH V'HIBIT EL-N'JASH HA'N'JOSHET VAJAI

10 VAISU B'NEI ISRAEL VAIAJANU B'OVOT

11 VAISU MEOVOT VAIAJANU B'IEI HA'AVARIM BAMIDBAR ASHER AL-P'NEI MOAV MIMIZRAJ HA'SHAMESH

12 MISHAM NASAU VAIAJANU B'NAJAL ZARED

13 MISHAM NASAU VAIAJANU ME'EVER ARNON ASHER BAMIDBAR HA'IOTZE MIG'VUL HA'EMORI KI ARNON G'VUL MOAV BEIN MOAV UVEIN HA'EMORI

14 AL-KEN IE'AMAR B'SEFER MILJAMOT HASHEM ET- VAHEV B'SUFAH V'ET-HAN'JALIM ARNON

15 V'ESHED HA'N'JALIM ASHER NATAH L'SHEVET AR V'NISHAN LIGVUL MOAV

16 UMISHAM B'ERAH HIV HA'B'ER ASHER AMAR HASHEM L'MOSHEH ESOF ET-HA'AM V'ET'NAH LAHEM MAIM {s}

17 AZ IASHIR ISRAEL ET-HASHIRAH HA'ZOT ALI V'ER ENU-LAH

18 B'ER JAFARUHA S'ARIM KARUHA N'DIVEI HA'AM BIMJOQEQ B'MISHANOTAM UMIMIDBAR MATANAH

19 UMIMATANAH NAJALIEL UMINAJALIEL BAMOT

20 UMIBAMOT HAGAI ASHER BIS'DEH MOAV ROSH HA'PISGAH V'NISHQAFAH AL-P'NEI HA'ISHIMON {F}

21 VAISHLAJ ISRAEL MALAJIM EL-SIJON MELEJ- HA'EMORI LEMOR

22 EB'RAH V'ARTZEJA LO NITEH B'S'ADEH UV'JEREM LO NISHTEH MEI V'ER B'DEREJ HA'MELEJ NELEJ AD ASHER-NA'AVOR G'VULEJA

23 V'LO-NATAN SIJON ET-ISRAEL AVOR BIGVULO VAIE'ESOF SIJON ET-KAL-AMO VAIETZE LIQRAT ISRAEL HA'MIDBARAH VAIAVO IAHTZAH VAILAJEM B'ISRAEL

24 VAIAKEHU ISRAEL L'FI-JAREV VAIRASH ET-ARTZO ME'ARNON AD-IABOQ AD-B'NEI AMON KI AZ G'VUL B'NEI AMON

25 VAIQAJ ISRAEL ET KOL-HE'ARIM HA'ELEH VAIESHEV ISRAEL B'JOL-AREI HA'EMORI B'JESHBON UV'JAL-B'NOTEHA

26 KI JESHBON IR SIJON MELEJ HA'EMORI HIV V'HU NILJAM B'MELEJ MOAV HA'RISHON VAIQAJ ET-KAL-ARTZO MIADO AD-ARNON

27 AL-KEN IOMRU HA'MOSH'LIM BOU JESHBON TIBANEH V'TIKONEN IR SIJON 28 KI-ESH IATZAH MEJESHBON LEHAVAH MIQIRIAT SIJON AJLAH AR MOAV BA'ALEI BAMOT ARNON

29 OI-L'JA MOAV AVADTA AM-K'MOSH NATAN BANAV P'LEITIM UV'NOTAV BASH'VIT L'MELEJ EMORI SIJON 30 VANIRAM AVAD JESHBON AD-DIVON VANASHIM AD-NOFAJ ASHER AD-MEIDVA

31 VAIESHEV ISRAEL B'ERETZ HA'EMORI

32 VAISHLAJ MOSHEH L'RAGEL ET-IAZER VAILK'DU B'NOTEHA VAIRESH [VA][IORESH] ET-HA'EMORI ASHER-SHAM

33 VAIFNU VAIA'ALU DEREJ HA'BASHAN VAIETZE OG MELEJ-HABASHAN LIQRATAM HU V'JOL-AMO LAMILJAMAH EDREI

34 VAIOMER HASHEM EL-MOSHEH AL-TIRA OTO KI V'IADJA NATATI OTO V'ET-KAL-AMO V'ET-ARTZO V'AS'ITA LO KA'ASHER AS'ITA L'SIJON MELEJ HA'EMORI ASHER IOSHEV B'JESHBON

35 VAIAKU OTO V'ET-BANAV V'ET- KAL-AMO AD-BILTI HISHIR-LO S'ARID VAIRSHU ET-ARTZO


 

var yviContents='http://geocities.yahoo.com/themis/as.php?cc=es&s=382026083&l=NE&b=1&t=1246382055';yviR='es';yfiEA(0);

Bemidvar 22

1 VAISU B'NEI ISRAEL VAIAJANU B'ARVOT MOAV ME'EVER L'IARDEN I'REJO {s}

2 VAIAR BALAQ BEN-TZIPOR ET KOL-ASHER-AS'AH ISRAEL LAEMORI

3 VAIAGAR MOAV MIP'NEI HA'AM M'OD KI RAV-HU VAIAQATZ MOAV MIP'NEI B'NEI ISRAEL 4 VAIOMER MOAV EL-ZIQNEI MIDIAN ATAH I'LAJAJU HA'QAHAL ET-KAL-S'VIVOTENU KILJOJ HA'SHOR ET IEREQ HA'S'ADEH UVALAQ BEN- TZIPOR MELEJ L'MOAV BAET HA'HIV

5 VAISHLAJ MALAJIM EL- BILAM BEN-B'OR P'TORAH ASHER AL-HANAHAR ERETZ B'NEI-AMO LIQRO-LO LEMOR HINEH AM IATZA MIMITZRAIM HINEH JISAH ET-EIN HA'ARETZ V'HU IOSHEV MIMULI

6 V'ATAH L'JAH-NA ARAH- LI ET-HA'AM HA'ZEH KI-ATZUM HU MIMENI ULAI UJAL NAKEH-BO VA'AGARSHENU MIN-HA'ARETZ KI IADATI ET ASHER-T'VAREJ M'VORAJ VA'ASHER TAOR IUAR

7 VAIEL'JU ZIQNEI MOAV V'ZIQNEI MIDIAN UQ'SAMIM B'IADAM VAIAVOU EL-BILAM VAIDAB'RU ELAV DIVREI VALAQ

8 VAIOMER ALEHEM LINU FOH HA'LAILAH VAHASHIVOTI ETJEM DAVAR KA'ASHER I'DABER HASHEM ELAI VAIESH'VU S'AREI-MOAV IM-BILAM

9 VAIAVO ELOHIM EL-BILAM VAIOMER MI HA'ANASHIM HA'ELEH IMAJ

10 VAIOMER BILAM EL-HA'ELOHIM BALAQ BEN-TZIPOR MELEJ MOAV SHALAJ ELAI

11 HINEH HA'AM HA'IOTZE MIMITZRAIM VAIJAS ET-EIN HA'ARETZ ATAH L'JAH QAVAH-LI OTO ULAI UJAL L'HILAJEM BO V'GERASHTIV

12 VAIOMER ELOHIM EL-BILAM LO TELEJ IMAHEM LO TAOR ET-HA'AM KI VARUJ HU

13 VAIAQAM BILAM BABOQER VAIOMER EL-S'AREI VALAQ L'JU EL-ARTZ'JEM KI ME'EN HASHEM L'TITI LAHALOJ IMAJEM

14 VAIAQUMU S'AREI MOAV VAIAVOU EL- BALAQ VAIOMRU ME'EN BILAM HA'LOJ IMANU

15 VAIOSEF OD BALAQ SH'LOAJ S'ARIM RABIM V'NIJBADIM ME'ELEH

16 VAIAVOU EL-BILAM VAIOMRU LO KOH AMAR BALAQ BEN-TZIPOR AL-NA TIMANA MEHALOJ ELAI

17 KI-JABED AJABEDJA M'OD V'JOL ASHER-TOMAR ELAI E'ES'EH UL'JAH-NA QAVAH-LI ET HA'AM HA'ZEH

18 VAIA'AN BILAM VAIOMER EL-AVDEI VALAQ IM-ITEN-LI VALAQ M'LO VEITO KESEF V'ZAHAV LO UJAL LA'AVOR ET-PI HASHEM ELOHAI LA'AS'OT Q'TANAH O G'DOLAH

19 V'ATAH SH'VU NA VAZEH GAM-ATEM HA'LAILAH V'ED'AH MAH-IOSEF HASHEM DABER IMI

20 VAIAVO ELOHIM EL-BILAM LAILAH VAIOMER LO IM-LIQRO L'JA BAU HA'ANASHIM QUM LEJ ITAM V'AJ ET- HADAVAR ASHER-ADABER ELEJA OTO TA'AS'EH

21 VAIAQAM BILAM BABOQER VAIAJAVOSH ET-ATONO VAIELEJ IM-S'AREI MOAV

22 VAIJAR-AF ELOHIM KI-HOLEJ HU VAITIATZEV MALAJ HASHEM BADEREJ L'S'ATAN LO V'HU ROJEV AL-ATONO USH'NEI N'ARAV IMO

23 VATERE HA'ATON ET-MALAJ HASHEM NITZAV BADEREJ V'JARBO SH'LUFAH B'IADO VATET HA'ATON MIN-HADEREJ VATELEJ BAS'ADEH VAIAJ BILAM ET-HA'ATON L'HATOTAH HA'DAREJ

24 VAIA'AMOD MALAJ HASHEM B'MISHOL HA'K'RAMIM GADER MIZEH V'GADER MIZEH

25 VATERE HA'ATON ET-MALAJ HASHEM VATILAJETZ EL-HAQIR VATILJATZ ET-REGEL BILAM EL-HAQIR VAIOSEF L'HAKOTAH

26 VAIOSEF MALAJ-HASHEM AVOR VAIA'AMOD B'MAQOM TZAR ASHER EIN-DEREJ LINTOT IAMIN US'MOVL

27 VATERE HA'ATON ET-MALAJ HASHEM VATIRBATZ TAJAT BILAM VAIJAR-AF BILAM VAIAJ ET-HA'ATON BAMAQEL

28 VAIFTAJ HASHEM ET-PI HA'ATON VATOMER L'VILAM MEH-AS'ITI L'JA KI HIKITANI ZEH SHALOSH R'GALIM

29 VAIOMER BILAM LA'ATON KI HITALALT BI LU IESH-JEREV B'IADI KI ATAH HA'RAGTIJ

30 VATOMER HA'ATON EL-BILAM HA'LO ANOJI ATON'JA ASHER-RAJAVTA ALAI MEOD'JA AD-HAIOM HA'ZEH HA'HASKEN HISKANTI LA'AS'OT L'JA KOH VAIOMER LO

31 VAIGAL HASHEM ET-EINEI VILAM VAIAR ET-MALAJ HASHEM NITZAV BADEREJ V'JARBO SH'LUFAH B'IADO VAIQOD VAISHTAJU L'APAV

32 VAIOMER ELAV MALAJ HASHEM AL-MAH HIKITA ET-ATON'JA ZEH SHALOSH R'GALIM HINEH ANOJI IATZATI L'S'ATAN KI-IARAT HA'DEREJ L'NEGDI

33 VATIRANI HA'ATON VATET L'FANAI ZEH SHALOSH R'GALIM ULAI NATAH MIPANAI KI ATAH GAM-OT'JAH HA'RAGTI V'OTAH HEJEIEITI

34 VAIOMER BILAM EL-MALAJ HASHEM JATATI KI LO IADATI KI ATAH NITZAV LIQRATI BADAREJ V'ATAH IM-RA B'EINEIJA ASHUVAH LI

35 VAIOMER MALAJ HASHEM EL-BILAM LEJ IM- HA'ANASHIM V'EFES ET-HADAVAR ASHER-ADABER ELEJA OTO T'DABER VAIELEJ BILAM IM-S'AREI VALAQ

36 VAISHMA BALAQ KI VA VILAM VAIETZE LIQRATO EL-IR MOAV ASHER AL-G'VUL ARNON ASHER BIQTZEH HA'G'VUL

37 VAIOMER BALAQ EL-BILAM HA'LO SHALOAJ SHALAJTI ELEJA LIQRO-LAJ LAMAH LO-HALAJTA ELAI HA'UMNAM LO UJAL KAB'DEJA

38 VAIOMER BILAM EL-BALAQ HINEH-VATI ELEJA ATAH HA'IAJOL UJAL DABER M'UMAH HA'DAVAR ASHER IAS'IM ELOHIM B'FI OTO ADABER

39 VAIELEJ BILAM IM-BALAQ VAIAVOU QIRIATJUTZOT

40 VAIZBAJ BALAQ BAQAR VATZON VAISHALAJ L'VILAM V'LAS'ARIM ASHER ITO

41 VAIHI VABOQER VAIQAJ BALAQ ET-BILAM VAIA'ALEHU BAMOT BA'AL VAIAR MISHAM Q'TZEH HA'AM


 

var yviContents='http://geocities.yahoo.com/themis/as.php?cc=es&s=382026083&l=NE&b=1&t=1246382090';yviR='es';yfiEA(0);

Bemidvar 23

1 VAIOMER BILAM EL-BALAQ B'NEH-LI VAZEH SHIVAH MIZB'JOT V'HAJEN LI BAZEH SHIVAH FARIM V'SHIVAH EILIM

2 VAIA'AS BALAQ KA'ASHER DIBER BILAM VAIA'AL BALAQ UVILAM PAR VA'AIL BAMIZBE'AJ

3 VAIOMER BILAM L'VALAQ HITIATZEV AL-OLATEJA V'EL'JAH ULAI IQAREH HASHEM LIQRATI UD'VAR MAH-IARENI V'HIGADTI LAJ VAIELEJ SHEFI

4 VAIQAR ELOHIM EL-BILAM VAIOMER ELAV ET-SHIVAT HA'MIZB'JOT ARAJTI VA'AAL PAR VA'AIL BAMIZBE'AJ

5 VAIAS'EM HASHEM DAVAR B'FI VILAM VAIOMER SHUV EL-BALAQ V'JOH T'DABER

6 VAIASHAV ELAV V'HINEH NITZAV AL-OLATO HU V'JOL-S'AREI MOAV

7 VAIS'A M'SHALO VAIOMAR MIN-ARAM IANJENI VALAQ MELEJ-MOAV MEHAR'REI-QEDEM L'JAH ARAH-LI IA'AQOV UL'JAH ZOAMAH ISRAEL 8 MAH EQOV LO QABOH EL UMAH EZOM LO ZA'AM HASHEM 9 KI-MEROSH TZURIM ERENU UMIG'VAOT ASHURENU HEN-AM L'VADAD ISHKON UVAGOIM LO ITJASHAV

10 MI MANAH AFAR IA'AQOV UMISPAR ET-ROVA ISRAEL TAMOT NAFSHI MOT I'SHARIM UT'HI AJARITI KAMOHU

11 VAIOMER BALAQ EL-BILAM MEH AS'ITA LI LAQOV OI'VAI L'QAJTIJA V'HINEH BERAJTA VAREJ

12 VAIA'AN VAIOMAR HA'LO ET ASHER IAS'IM HASHEM B'FI OTO ESHMOR L'DABER

13 VAIOMER ELAV BALAQ L'JA-[L'JAH]-NA ITI EL-MAQOM AJER ASHER TIRENU MISHAM EFES QATZEHU TIREH V'JULO LO TIREH V'QAVNO-LI MISHAM

14 VAIQAJEHU S'DEH TZOFIM EL- ROSH HA'PISGAH VAIVEN SHIVAH MIZB'JOT VAIA'AL PAR VA'AIL BAMIZBE'AJ

15 VAIOMER EL-BALAQ HITIATZEV KOH AL-OLATEJA V'ANOJI IQAREH KOH

16 VAIQAR HASHEM EL-BILAM VAIAS'EM DAVAR B'FIV VAIOMER SHUV EL-BALAQ V'JOH T'DABER

17 VAIAVO ELAV V'HINO NITZAV AL-OLATO V'S'AREI MOAV ITO VAIOMER LO BALAQ MAH-DIBER HASHEM

18 VAIS'A M'SHALO VAIOMAR QUM BALAQ USHAMA HA'AZINAH ADAI B'NO TZIPOR

19 LO ISH EL VIJAZEV UVEN-ADAM V'ITNEJAM HA'HU AMAR V'LO IA'AS'EH V'DIBER V'LO I'QIMENAH

20 HINEH VAREJ LAQAJTI UVEREJ V'LO ASHIVENAH

21 LO-HIBIT AVEN B'IA'AQOV V'LO- RA'AH AMAL B'ISRAEL HASHEM ELOHAV IMO UT'RUAT MELEJ BO

22 EL MOTZIAM MIMITZRAIM K'TOAFOT R'EM LO

23 KI LO- NAJASH B'IA'AQOV V'LO-QESEM B'ISRAEL KAET IE'AMER L'IA'AQOV UL'ISRAEL MAH-PA'AL EL

24 HEN-AM K'LAVI IAQUM V'JA'ARI ITNAS'A LO ISHKAV AD-IOJAL TEREF V'DAM-JALALIM ISHTEH

25 VAIOMER BALAQ EL-BILAM GAM-QOV LO TIQOVENU GAM-BAREJ LO T'VARAJENU

26 VAIA'AN BILAM VAIOMER EL-BALAQ HA'LO DIBARTI ELEJA LEMOR KOL ASHER-I'DABER HASHEM OTO E'ES'EH

27 VAIOMER BALAQ EL-BILAM L'JAH-NA EQAJAJA EL- MAQOM AJER ULAI ISHAR B'EINEI HA'ELOHIM V'QABOTO LI MISHAM

28 VAIQAJ BALAQ ET-BILAM ROSH HA'P'OR HA'NISHQAF AL-P'NEI HA'ISHIMON

29 VAIOMER BILAM EL-BALAQ B'NEH-LI VAZEH SHIVAH MIZB'JOT V'HAJEN LI BAZEH SHIVAH FARIM V'SHIVAH EILIM

30 VAIA'AS BALAQ KA'ASHER AMAR BILAM VAIA'AL PAR VA'AIL BAMIZBE'AJ


 

var yviContents='http://geocities.yahoo.com/themis/as.php?cc=es&s=382026083&l=NE&b=1&t=1246382136';yviR='es';yfiEA(0);

Bemidvar 24

1 VAIAR BILAM KI TOV B'EINEI HASHEM L'VAREJ ET-ISRAEL V'LO-HALAJ K'FA'AM-B'FA'AM LIQRAT N'JASHIM VAIASHET EL-HA'MIDBAR PANAV

2 VAIS'A VILAM ET-EINAV VAIAR ET-ISRAEL SHOJEN LISHVATAV VAT'HI ALAV RUAJ ELOHIM

3 VAIS'A M'SHALO VAIOMAR N'UM BILAM B'NO V'OR UN'UM HA'GEVER SH'TUM HA'AIN

4 N'UM SHOME'A IMREI-EL ASHER MAJAZEH SHADAI IEJEZEH NOFEL UG'LUI EINAIM

5 MAH-TOVU OHALEJA IA'AQOV MISHK'NOTEJA ISRAEL

6 KINJALIM NITAIU K'GANOT ALEI NAHAR KA'AHALIM NATA HASHEM KA'ARAZIM ALEI-MAIM

7 IZAL-MAIM MIDAL'IAV V'ZARO B'MAIM RABIM V'IAROM ME'AGAG MALKO V'TINAS'E MALJUTO

8 EL MOTZIO MIMITZRAIM K'TOAFOT R'EM LO IOJAL GOIM TZARAV V'ATZMOTEHEM I'GAREM V'JITZAV IMJATZ

9 KARA SHAJAV KA'ARI UJ'LAVI MI I'QIMENU M'VARAJEJA VARUJ V'OR'REJA ARUR

10 VAIJAR-AF BALAQ EL- BILAM VAISPOQ ET-KAPAV VAIOMER BALAQ EL-BILAM LAQOV OI'VAI Q'RATIJA V'HINEH BERAJTA VAREJ ZEH SHALOSH P'AMIM

11 V'ATAH B'RAJ-L'JA EL-M'QOMEJA AMARTI KABED AJABEDJA V'HINEH M'NA'AJA HASHEM MIKAVOD

12 VAIOMER BILAM EL-BALAQ HA'LO GAM EL-MALAJEJA ASHER-SHALAJTA ELAI DIBARTI LEMOR

13 IM-ITEN-LI VALAQ M'LO VEITO KESEF V'ZAHAV LO UJAL LA'AVOR ET-PI HASHEM LA'AS'OT TOVAH O RA'AH MILIBI ASHER-I'DABER HASHEM OTO ADABER

14 V'ATAH HIN'NI HOLEJ L'AMI L'JAH IATZ'JA ASHER IA'AS'EH HA'AM HA'ZEH L'AM'JA B'AJARIT HA'IAMIM

15 VAIS'A M'SHALO VAIOMAR N'UM BILAM B'NO V'OR UN'UM HA'GEVER SH'TUM HA'AIN

16 N'UM SHOME'A IMREI-EL V'IODE'A DA'AT ELION MAJAZEH SHADAI IEJEZEH NOFEL UG'LUI EINAIM

17 ERENU V'LO ATAH ASHURENU V'LO QAROV DARAJ KOJAV MIA'AQOV V'QAM SHEVET MI'IS'RAEL UMAJATZ PA'ATEI MOAV V'QARQAR KOL-B'NEI-SHET

18 V'HAIAH EDOM I'RESHAH V'HAIAH I'RESHAH S'EIR OI'VAV V'ISRAEL OS'EH JAIL

19 V'IER'D MIA'AQOV V'HE'EVID S'ARID MEIR

20 VAIAR ET-AMALEQ VAIS'A M'SHALO VAIOMAR RESHIT GOIM AMALEQ V'AJARITO ADEI OVED

21 VAIAR ET-HAQEINI VAIS'A M'SHALO VAIOMAR EITAN MOSHAVEJA V'S'IM BASELA QINEJA

22 KI IM-IHIEH L'VAER QAIN AD-MAH ASHUR TISHBEJA

23 VAIS'A M'SHALO VAIOMAR OI MI IJIEH MIS'UMO EL

24 V'TZIM MIAD KITIM V'INU ASHUR V'INU-EVER V'GAM-HU ADEI OVED

25 VAIAQAM BILAM VAIELEJ VAIASHAV LIMQOMO V'GAM-BALAQ HA'LAJ L'DARKO {f}


 

var yviContents='http://geocities.yahoo.com/themis/as.php?cc=es&s=382026083&l=NE&b=1&t=1246382175';yviR='es';yfiEA(0);

Bemidvar 25

1 VAIESHEV ISRAEL BASHITIM VAIAJEL HA'AM LIZNOT EL-B'NOT MOAV

2 VATIQRENA LA'AM L'ZIVJEI ELOHEHEN VAIOJAL HA'AM VAISHTAJAVU LELOHEHEN

3 VAITZAMED ISRAEL L'VA'AL P'OR VAIJAR-AF HASHEM B'ISRAEL

4 VAIOMER HASHEM EL-MOSHEH QAJ ET-KAL-RASHEI HA'AM V'HOQA OTAM LAIHVH NEGED HA'SHAMESH V'IASHOV JARON AF-HASHEM MI'IS'RAEL

5 VAIOMER MOSHEH EL-SHOF'TEI ISRAEL HIRGU ISH ANASHAV HA'NITZMADIM L'VA'ALP'OR

6 V'HINEH ISH MIB'NEI ISRAEL BA VAIAQREV EL-EJAV ET-HA'MIDIANIT L'EINEI MOSHEH UL'EINEI KOL-ADAT B'NEI-ISRAEL V'HEMAH VOJIM PETAJ OHEL MOED

7 VAIAR PINJAS BEN-ELAZAR BEN-AHARON HA'KOHEN VAIAQAM MITOJ HA'EDAH VAIQAJ ROMAJ B'IADO

8 VAIAVO AJAR ISH-ISRAEL EL-HAQUBAH VAIDQOR ET-SH'NEHEM ET ISH ISRAEL V'ET- HA'ISHAH EL-QOVATAH VATE'ATZAR HA'MAGEFAH ME'AL B'NEI ISRAEL

9 VAIHIU HA'METIM BAMAGEFAH ARBA'AH V'ES'RIM ALEF {F}


www.tanajtransliterado.tk

No hay comentarios.: