21 julio 2009

parashah: Re: PARASHÁ DEVARIM EN FONÉTICA HEBREA

Re: PARASHÁ DEVARIM EN FONÉTICA HEBREA
de José ROmero - Tuesday, 21 de July de 2009, 05:21
 

Shalom javerim, respetables javerot, les hago entrega de las aliot de parashá DEVARIM extraídas de www.tanajtransliterado.tk que como ustedes saben contiene el Tana''j Transliterado.

Ahora con la alternativa de solicitar el tana''j transliterado en formato PDF.

Si usted es un webmaster o tiene amistades estudiosos de Torá, quizá una lista de distribución, por favor difunda la noticia de esta página para que más temerosos de D'os se beneficien.
 
Devarim 1
 
1 ELEH HA'D'VARIM ASHER DIBER MOSHEH EL-KAL-ISRAEL B'EVER HA'IARDEN BAMIDBAR BA'ARAVAH MOL SUF BEIN-PARAN UVEIN-TOFEL V'LAVAN VAJATZEROT V'DIZAHAV

2 AJAD AS'AR IOM MEJOREV DEREJ HA'R-S'EIR AD QADESHBARNE'A

3 VAIHI B'ARBAIM SHANAH B'ASHTEI-AS'AR JODESH B'EJAD LAJODESH DIBER MOSHEH EL-B'NEI ISRAEL K'JOL ASHER TZIVAH HASHEM OTO ALEHEM

4 AJAREI HA'KOTO ET SIJON MELEJ HA'EMORI ASHER IOSHEV B'JESHBON V'ET OG MELEJ HA'BASHAN ASHER-IOSHEV B'ASHTAROT B'EDREI

5 B'EVER HA'IARDEN B'ERETZ MOAV HOIL MOSHEH BE'ER ET-HATORAH HA'ZOT LEMOR

6 HASHEM ELOHENU DIBER ELENU B'JOREV LEMOR RAV-LAJEM SHEVET BAHAR HA'ZEH

7 P'NU US'U LAJEM UVOU HA'R HA'EMORI V'EL-KAL-SH'JENAV BA'ARAVAH VAHAR UVASH'FELAH UVANEGEV UV'JOF HA'IAM ERETZ HA'K'NA'ANI V'HAL'VANON AD- HA'NAHAR HA'GADOL N'HAR-P'RAT

8 R'EH NATATI LIFNEJEM ET- HA'ARETZ BOU UR'SHU ET-HA'ARETZ ASHER NISHBA HASHEM LA'AVOTEJEM L'AVRAHAM L'ITZJAQ UL'IA'AQOV LATET LAHEM UL'ZARAM AJAREHEM

9 VAOMAR ALEJEM BAET HA'HIV LEMOR LO-UJAL L'VADI S'ET ETJEM

10 HASHEM ELOHEJEM HIRBAH ETJEM V'HIN'JEM HA'IOM K'JOJ'VEI HA'SHAMAIM LAROV

11 HASHEM ELOHEI AVOTEJEM IOSEF ALEJEM KAJEM ELEF P'AMIM VIVAREJ ETJEM KA'ASHER DIBER LAJEM

12 EIJAH ES'A L'VADI TAR'JAJEM UMAS'A'AJEM V'RIVJEM

13 HA'VU LAJEM ANASHIM JAJAMIM UN'VONIM VIDUIM L'SHIVTEJEM VA'AS'IMEM B'RASHEJEM

14 VATA'ANU OTI VATOMRU TOV-HADAVAR ASHER- DIBARTA LA'AS'OT

15 VA'EQAJ ET-RASHEI SHIVTEJEM ANASHIM JAJAMIM VIDUIM VA'ETEN OTAM RASHIM ALEJEM S'AREI ALAFIM V'S'AREI MEOT V'S'AREI JAMISHIM V'S'AREI AS'AROT V'SHOT'RIM L'SHIVTEJEM

16 VA'ATZAVEH ET-SHOF'TEJEM BAET HA'HIV LEMOR SHAMOA BEIN-AJEJEM USH'FATEM TZEDEQ BEIN-ISH UVEIN-AJIV UVEIN GERO

17 LO-TAKIRU FANIM BAMISHPAT KAQATON KAGADOL TISHMAUN LO TAGURU MIP'NEI-ISH KI HA'MISHPAT LELOHIM HU V'HADAVAR ASHER IQSHEH MIKEM TAQRIVUN ELAI USH'MATIV

18 VA'ATZAVEH ETJEM BAET HA'HIV ET KOL-HAD'VARIM ASHER TA'AS'UN

19 VANISA MEJOREV VANELEJ ET KOL-HA'MIDBAR HA'GADOL V'HANORA HA'HU ASHER R'ITEM DEREJ HA'R HA'EMORI KA'ASHER TZIVAH HASHEM ELOHENU OTANU VANAVO AD QADESHBARNE'A

20 VAOMAR ALEJEM BATEM AD-HAR HA'EMORI ASHER-HASHEM ELOHENU NOTEN LANU

21 R'EH NATAN HASHEM ELOHEJA L'FANEJA ET-HA'ARETZ ALEH RESH KA'ASHER DIBER HASHEM ELOHEI AVOTEJA LAJ AL-TIRA V'AL-TEJAT

22 VATIQR'VUN ELAI KUL'JEM VATOMRU NISHL'JAH ANASHIM L'FANENU V'IAJP'RU-LANU ET-HA'ARETZ V'IASHIVU OTANU DAVAR ET-HADEREJ ASHER NA'ALEH-BAH V'ET HE'ARIM ASHER NAVO ALEHEN

23 VAITAV B'EINAI HA'DAVAR VA'EQAJ MIKEM SH'NEIM AS'AR ANASHIM ISH EJAD LASHAVET

24 VAIFNU VAIA'ALU HA'HARAH VAIAVOU AD-NAJAL ESHKOL VAIRAG'LU OTAH

25 VAIQJU V'IADAM MIP'RI HA'ARETZ VAIORIDU ELENU VAIASHIVU OTANU DAVAR VAIOMRU TOVAH HA'ARETZ ASHER-HASHEM ELOHENU NOTEN LANU

26 V'LO AVITEM LA'ALOT VATAMRU ET-PI HASHEM ELOHEJEM

27 VATERAGNU V'OHOLEJEM VATOMRU B'S'INAT HASHEM OTANU HOTZIANU ME'ERETZ MITZRAIM LATET OTANU B'IAD HA'EMORI L'HASHMIDENU

28 ANAH ANAJNU OLIM AJENU HEMASU ET-L'VAVENU LEMOR AM GADOL VARAM MIMENU ARIM G'DOLOT UV'TZUROT BASHAMAIM V'GAM-B'NEI ANAQIM RAINU SHAM

29 VAOMAR ALEJEM LO- TA'ARTZUN V'LO-TIRUN MEHEM

30 HASHEM ELOHEJEM HA'HOLEJ LIFNEJEM HU ILAJEM LAJEM K'JOL ASHER AS'AH IT'JEM B'MITZRAIM L'EINEJEM

31 UVAMIDBAR ASHER RAITA ASHER N'S'A'AJA HASHEM ELOHEJA KA'ASHER IS'A-ISH ET-B'NO B'JOL- HA'DEREJ ASHER HA'LAJTEM AD-BOAJEM AD-HA'MAQOM HA'ZEH

32 UVADAVAR HA'ZEH EINJEM MA'AMINIM BAIHVH ELOHEJEM

33 HA'HOLEJ LIFNEJEM BADEREJ LATUR LAJEM MAQOM LAJANOT'JEM BAESH LAILAH LAROT'JEM BADEREJ ASHER TEL'JU-VAH UVE'ANAN IOMAM 34 VAISHMA HASHEM ET-QOL DIVREJEM VAIQTZOF VAISHAVA LEMOR

35 IM-IREH ISH BA'ANASHIM HA'ELEH HA'DOR HA'RA HA'ZEH ET HA'ARETZ HA'TOVAH ASHER NISHBATI LATET LA'AVOTEJEM

36 ZULATI KALEV BEN-I'FUNEH HU IRENAH V'LO-ETEN ET-HA'ARETZ ASHER DARAJ-BAH UL'VANAV IA'AN ASHER MILE AJAREI HASHEM

37 GAM-BI HITANAF HASHEM BIGLALJEM LEMOR GAM-ATAH LO- TAVO SHAM

38 I'HOSHUA BIN-NUN HA'OMED L'FANEJA HU IAVO SHA'MAH OTO JAZEQ KI-HU IANJILENAH ET-ISRAEL

39 V'TAP'JEM ASHER AMARTEM LAVAZ IHIEH UV'NEJEM ASHER LO- IADU HA'IOM TOV VARA HEMAH IAVOU SHA'MAH V'LAHEM ET'NENAH V'HEM IRASHUHA

40 V'ATEM P'NU LAJEM US'U HA'MIDBARAH DEREJ IAM-SUF

41 VATA'ANU VATOMRU ELAI JATANU LAIHVH ANAJNU NA'ALEH V'NILJAMNU K'JOL ASHER-TZIVANU HASHEM ELOHENU VATAJG'RU ISH ET-K'LEI MILJAMTO VATAHINU LA'ALOT HA'HARAH

42 VAIOMER HASHEM ELAI EMOR LAHEM LO TA'ALU V'LO-TILAJAMU KI EINENI B'QIRB'JEM V'LO TINAGFU LIFNEI OI'VEJEM

43 VA'ADABER ALEJEM V'LO SH'MATEM VATAMRU ET-PI HASHEM VATAZIDU VATA'ALU HA'HARAH

44 VAIETZE HA'EMORI HA'IOSHEV BAHAR HA'HU LIQRATJEM VAIRD'FU ETJEM KA'ASHER TA'AS'EINAH HA'D'VORIM VAIAK'TU ETJEM B'S'EIR AD- JARMAH

45 VATASHUVU VATIVKU LIFNEI HASHEM V'LO-SHAMA HASHEM B'QOL'JEM V'LO HE'EZIN ALEJEM

46 VATESH'VU V'QADESH IAMIM RABIM KAIAMIM ASHER I'SHAVTEM


Devarim 2
 
1 VANEFEN VANISA HA'MIDBARAH DEREJ IAM-SUF KA'ASHER DIBER HASHEM ELAI VANASAV ET-HAR-S'EIR IAMIM RABIM {s}

2 VAIOMER HASHEM ELAI LEMOR

3 RAV-LAJEM SOV ET-HAHAR HA'ZEH P'NU LAJEM TZAFONAH

4 V'ET-HA'AM TZAV LEMOR ATEM OV'RIM BIGVUL AJEJEM B'NEI-ES'AV HA'IOSH'VIM B'S'EIR V'IRU MIKEM V'NISHMARTEM M'OD

5 AL-TITGARU VAM KI LO-ETEN LAJEM ME'ARTZAM AD MIDRAJ KAF-RAGEL KI-I'RUSHAH L'ES'AV NATATI ET-HAR S'EIR

6 OJEL TISHB'RU MEITAM BAKESEF VA'AJALTEM V'GAM-MAIM TIJRU MEITAM BAKESEF USH'TITEM

7 KI HASHEM ELOHEJA BERAJJA B'JOL MA'AS'EH IADEJA IADA LEJT'JA ET-HA'MIDBAR HA'GADOL HA'ZEH ZEH ARBAIM SHANAH HASHEM ELOHEJA IMAJ LO JASARTA DAVAR

8 VANA'AVOR ME'ET AJENU V'NEI-ES'AV HA'IOSH'VIM B'S'EIR MIDEREJ HA'ARAVAH ME'EILAT UME'ETZION GAVER {s}VANEFEN VANA'AVOR DEREJ MIDBAR MOAV

9 VAIOMER HASHEM ELAI EL-TATZAR ET-MOAV V'AL-TITGAR BAM MILJAMAH KI LO-ETEN L'JA ME'ARTZO I'RUSHAH KI LIVNEI-LOT NATATI ET-AR I'RUSHAH

10 HA'EMIM L'FANIM IASH'VU VAH AM GADOL V'RAV VARAM KA'ANAQIM

11 R'FAIM IEJASH'VU AF-HEM KA'ANAQIM V'HA'MOAVIM IQR'U LAHEM EMIM

12 UV'S'EIR IASH'VU HA'JORIM L'FANIM UV'NEI ES'AV IRASHUM VAIASHMIDUM MIP'NEHEM VAIESH'VU TAJTAM KA'ASHER AS'AH ISRAEL L'ERETZ I'RUSHATO ASHER-NATAN HASHEM LAHEM

13 ATAH QUMU V'IVRU LAJEM ET-NAJAL ZARED VANA'AVOR ET-NAJAL ZARED

14 V'HAIAMIM ASHER-HALAJNU MIQADESH BARNE'A AD ASHER-AVARNU ET-NAJAL ZERED SH'LOSHIM USH'MONEH SHANAH AD-TOM KOL-HADOR ANSHEI HA'MILJAMAH MIQEREV HA'MAJANEH KA'ASHER NISHBA HASHEM LAHEM

15 V'GAM IAD-HASHEM HA'ITAH BAM L'HUMAM MIQEREV HA'MAJANEH AD TUMAM

16 VAIHI JA'ASHER-TAMU KOL-ANSHEI HA'MILJAMAH LAMUT MIQEREV HA'AM {s}

17 VAIDABER HASHEM ELAI LEMOR

18 ATAH OVER HA'IOM ET-G'VUL MOAV ET-AR

19 V'QARAVTA MUL B'NEI AMON AL-T'TZUREM V'AL-TITGAR BAM KI LO-ETEN ME'ERETZ B'NEI-AMON L'JA I'RUSHAH KI LIVNEI-LOT N'TATIHA I'RUSHAH

20 ERETZ-R'FAIM TEJASHEV AF-HIV R'FAIM IASHVU-VAH L'FANIM V'HA'AMONIM IQR'U LAHEM ZAMZUMIM

21 AM GADOL V'RAV VARAM KA'ANAQIM VAIASHMIDEM HASHEM MIP'NEHEM VAIRASHUM VAIESH'VU TAJTAM

22 KA'ASHER AS'AH LIVNEI ES'AV HA'IOSH'VIM B'S'EIR ASHER HISHMID ET-HAJORI MIP'NEHEM VAIRASHUM VAIESH'VU TAJTAM AD HA'IOM HA'ZEH

23 V'HA'AVIM HA'IOSH'VIM BAJATZERIM AD-AZAH KAFTORIM HA'IOTZ'IM MIKAFTOR HISHMIDUM VAIESH'VU TAJTAM

24 QUMU S'U V'IVRU ET-NAJAL ARNON R'EH NATATI V'IADJA ET-SIJON MELEJ-JESHBON HA'EMORI V'ET-ARTZO HA'JEL RASH V'HITGAR BO MILJAMAH

25 HA'IOM HA'ZEH AJEL TET PAJD'JA V'IRATJA AL-P'NEI HA'AMIM TAJAT KOL-HASHAMAIM ASHER ISHM'UN SHIMAJA V'RAGZU V'JALU MIPANEJA

26 VA'ESHLAJ MALAJIM MIMIDBAR Q'DEMOT EL-SIJON MELEJ JESHBON DIVREI SHALOM LEMOR

27 EB'RAH V'ARTZEJA BADEREJ BADEREJ ELEJ LO ASUR IAMIN US'MOVL

28 OJEL BAKESEF TASHBIRENI V'AJALTI UMAIM BAKESEF TITEN-LI V'SHATITI RAQ EB'RAH V'RAGLAI

29 KA'ASHER AS'U-LI B'NEI ES'AV HA'IOSH'VIM B'S'EIR V'HA'MOAVIM HA'IOSH'VIM B'AR AD ASHER-E'EVOR ET-HAIARDEN EL-HA'ARETZ ASHER-HASHEM ELOHENU NOTEN LANU

30 V'LO AVAH SIJON MELEJ JESHBON HA'AVIRENU BO KI-HIQSHAH HASHEM ELOHEJA ET-RUJO V'IMETZ ET-L'VAVO L'MA'AN TITO V'IADJA KAIOM HA'ZEH {s}

31 VAIOMER HASHEM ELAI R'EH HA'JILOTI TET L'FANEJA ET- SIJON V'ET-ARTZO HA'JEL RASH LARESHET ET-ARTZO

32 VAIETZE SIJON LIQRATENU HU V'JOL-AMO LAMILJAMAH IAHTZAH

33 VAIT'NEHU HASHEM ELOHENU L'FANENU VANAJ OTO V'ET-B'NO [BANAIV] V'ET-KAL-AMO

34 VANILKOD ET-KAL-ARAV BAET HA'HIV VANAJAREM ET-KAL-IR M'TIM V'HANASHIM V'HATAF LO HISHARNU S'ARID

35 RAQ HA'B'HEMAH BAZAZNU LANU USH'LAL HE'ARIM ASHER LAJADNU

36 ME'AROER ASHER AL-S'FAT-NAJAL ARNON V'HAIR ASHER BANAJAL V'AD-HAGILAD LO HA'ITAH QIRIAH ASHER S'AGVAH MIMENU ET-HAKOL NATAN HASHEM ELOHENU L'FANENU

37 RAQ EL-ERETZ B'NEI-AMON LO QARAVTA KOL-IAD NAJAL IABOQ V'AREI HA'HAR V'JOL ASHER-TZIVAH HASHEM ELOHENU
 

Devarim 3
 
1 VANEFEN VANA'AL DEREJ HA'BASHAN VAIETZE OG MELEJ-HABASHAN LIQRATENU HU V'JOL-AMO LAMILJAMAH EDREI

2 VAIOMER HASHEM ELAI AL-TIRA OTO KI V'IADJA NATATI OTO V'ET-KAL-AMO V'ET-ARTZO V'AS'ITA LO KA'ASHER AS'ITA L'SIJON MELEJ HA'EMORI ASHER IOSHEV B'JESHBON

3 VAITEN HASHEM ELOHENU B'IADENU GAM ET-OG MELEJ-HABASHAN V'ET-KAL-AMO VANAKEHU AD-BILTI HISHIR-LO S'ARID

4 VANILKOD ET-KAL-ARAV BAET HA'HIV LO HA'ITAH QIRIAH ASHER LO- LAQAJNU MEITAM SHISHIM IR KOL-JEVEL ARGOV MAMLEJET OG BABASHAN

5 KOL-ELEH ARIM B'TZUROT JOMAH G'VOHAH D'LATAIM UV'RIAJ L'VAD ME'AREI HA'P'RAZI HA'RBEH M'OD

6 VANAJAREM OTAM KA'ASHER AS'INU L'SIJON MELEJ JESHBON HA'JAREM KOL-IR M'TIM HA'NASHIM V'HATAF

7 V'JOL-HAB'HEMAH USH'LAL HE'ARIM BAZONU LANU

8 VANIQAJ BAET HA'HIV ET-HA'ARETZ MIAD SH'NEI MALJEI HA'EMORI ASHER B'EVER HA'IARDEN MINAJAL ARNON AD- HA'R JERMON

9 TZIDONIM IQR'U L'JERMON S'IRION V'HA'EMORI IQR'U-LO S'NIR

10 KOL AREI HA'MISHOR V'JOL-HAGILAD V'JOL- HA'BASHAN AD-SALJAH V'EDREI AREI MAMLEJET OG BABASHAN

11 KI RAQ-OG MELEJ HA'BASHAN NISHAR MIETER HA'RFAIM HINEH ARS'O ERES BARZEL HA'LOH HIV B'RABAT B'NEI AMON TESHA AMOT ARKAH V'ARBA AMOT RAJBAH B'AMAT-ISH

12 V'ET-HA'ARETZ HA'ZOT IARASHNU BAET HA'HIV ME'AROER ASHER-AL-NAJAL ARNON VAJATZI HA'R-HAGILAD V'ARAV NATATI LARUUVENI V'LAGADI

13 V'IETER HA'GILAD V'JOL-HABASHAN MAMLEJET OG NATATI LAJATZI SHEVET HA'MNASHEH KOL JEVEL HA'ARGOV L'JOL-HABASHAN HA'HU IQARE ERETZ R'FAIM

14 IAIR BEN-M'NASHEH LAQAJ ET-KAL-JEVEL ARGOV AD-G'VUL HA'G'SHURI V'HA'MA'AJATI VAIQRA OTAM AL-SH'MO ET-HABASHAN JAVOT IAIR AD HA'IOM HA'ZEH

15 UL'MAJIR NATATI ET-HAGILAD

16 V'LARUUVENI V'LAGADI NATATI MIN- HA'GILAD V'AD-NAJAL ARNON TOJ HA'NAJAL UG'VUL V'AD IABOQ HA'NAJAL G'VUL B'NEI AMON

17 V'HA'ARAVAH V'HAIARDEN UG'VUL MIKINERET V'AD IAM HA'ARAVAH IAM HA'MELAJ TAJAT ASHDOT HA'PISGAH MIZRAJAH

18 VA'ATZAV ETJEM BAET HA'HIV LEMOR HASHEM ELOHEJEM NATAN LAJEM ET-HA'ARETZ HA'ZOT L'RISHTAH JALUTZIM TA'AVRU LIFNEI AJEJEM B'NEI-ISRAEL KOL-B'NEI-JAIL

19 RAQ N'SHEJEM V'TAP'JEM UMIQNEJEM IADATI KI-MIQNEH RAV LAJEM IESH'VU B'AREJEM ASHER NATATI LAJEM

20 AD ASHER- IANIAJ HASHEM LA'AJEJEM KAJEM V'IARSHU GAM-HEM ET- HA'ARETZ ASHER HASHEM ELOHEJEM NOTEN LAHEM B'EVER HA'IARDEN V'SHAVTEM ISH LIRUSHATO ASHER NATATI LAJEM

21 V'ET- I'HOSHUA TZIVEITI BAET HA'HIV LEMOR EINEJA HA'ROOT ET KOL-ASHER AS'AH HASHEM ELOHEJEM LISHNEI HA'M'LAJIM HA'ELEH KEN-IA'AS'EH HASHEM L'JOL-HA'MAMLAJOT ASHER ATAH OVER SHA'MAH

22 LO TIRAUM KI HASHEM ELOHEJEM HU HA'NILJAM LAJEM {S}

No hay comentarios.: