16 julio 2009

parashah: Re: TANAJ TRANSLITERADO PARA BENÉ SEFARDIM

Re: TANAJ TRANSLITERADO PARA BENÉ SEFARDIM
de י ורש - Wednesday, 15 de July de 2009, 22:06
 

חוזה רומרו, לך זה אתה תנתק את ערלה כל יום יודע כי לעולם לא להיות יהודי

אני תמיד אהיה עד שתראה ערל לנצח, כמו חבר שלו, חואן מנואל סרמיענתו לופז

ה, ה, ה, ה, ה


No hay comentarios.: